Sukumaran, Rohan, Parth Patwa, Sethuraman T V, Sheshank Shankar, Rishank Kanaparti, Joseph Bae, Yash Mathur, Abhishek Singh, Ayush Chopra, Myungsun Kang, Priya Ramaswamy, and Ramesh Raskar. 2021. “COVID-19 Outbreak Prediction and Analysis Using Self Reported Symptoms”. Journal of Behavioral Data Science 1 (1):154-69. https://doi.org/10.35566/jbds/v1n1/p8.