Zhou, Shuai, Yanling Li, Guangqing Chi, Junjun Yin, Zita Oravecz, Yosef Bodovski, Naomi P. Friedman, Scott I. Vrieze, and Sy-Miin Chow. 2021. “GPS2space: An Open-Source Python Library for Spatial Measure Extraction from GPS Data”. Journal of Behavioral Data Science 1 (2): 127-55. https://doi.org/10.35566/jbds/v1n2/p5.